Regulamin

Regulamin Printo 3d

Regulamin świadczenia usług sklepu Printo3d.pl pod adresem internetowym www.sklep.printo3d.pl

§ 1 Informacje podstawowe

Sklep www.printo3d.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Jakub Sikora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grawi-Res Jakub Sikora z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Solarza 23/8, 35-118, NIP: PL 813-350-78-77, REGON: 181135076, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie www.printo3d.pl.

§ 2 Zakres usług

www.printo3d.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy sieci mogą nabywać drukarki 3D oraz niezbędne akcesoria.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.printo3d.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce oraz na urządzeniach mobilnych.

§ 4 Składanie zamówienia

 1. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie przycisku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 2. Wypełniając formularz Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie  §7.
 3. W chwili złożenia przez Kupującego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 4. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie Grawi-Res bez dodatkowej opłaty.
 5. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma e-mail bądź wiadomość sms (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją)  potwierdzający przyjęcie zamówienia.

§ 5 Zwroty

 1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (data stępla pocztowego).
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Sklep Printo3d.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6 Reklamacje

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na koszy www.printo3d.pl, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz lub element w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, www.printo3d.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, www.printo3d.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi www.printo3d.pl
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

§ 7 Dane osobowe

 1. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym www.printo3d.pl, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.